0
لوگو

بخش عضویت

دیکشنری


کسب درآمد
در این ویدئو، یک مثال برای بدست آوردن مقدار بهینه درصد آهک و درصد رطوبت جهت دستیابی به حداکثر مقاومت تک محوری و حداقل درصد فرسایش یک نمونه خاک تثبیت شده با آهک  با استفاده از نرم افزار طراحی آزمایش Design Expert (روش سطح پاسخ و ترکیب طراحی مرکزی Response Surface Method یا RSM) بررسی شده است. این ویدئو حدود 38 دقیقه است و تمام مراحل برای دست یابی به حداکثر مقاومت نک محوری و حداقل درصد فرسایش در شرایط بهینه شرح داده شده است. کلیه توضیحات شامل وارد کردن دیتاها، آنالیز و تفسیر دیتاها ...

a
a

بخش تبلیغات شما

 


بخش تبلیغات شما

تبلیغات شما
تبلیغات شما

کسب درآمد

عنوان دلخواه
عنوان دلخواه

بخش تبلیغات شما

 

فروشگاه اینترنتی
طراحی وب سایت
فروش شارژ
بخش تبلیغات شما

 

این یک متن آزمایشی است که از بخش مدیریت قابل تغییر می باشد

فروشگاه اینترنتی